VONQ Logo

Met deze privacy policy willen we u op de hoogte brengen dat uw gegevens correct volgens de Wet bescherming persoonsgegevens worden verwerkt.

Succes met uw sollicitatie!!

PRIVACY POLICY SOLLICITANT

VONQ B.V., statutair gevestigd te Rotterdam aan de Westblaak 175 ("VONQ") treedt op als bewerker van uw persoonsgegevens conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Uitsluitend persoonsgegevens die door u worden opgegeven in het kader van een sollicitatie worden verwerkt.

De verwerking van uw persoonsgegevens geschiedt louter ten behoeve van een derde die een vacature heeft geplaatst binnen het systeem, en enkel voor (i) de registratie, (ii) de behandeling en (iii) de afhandeling van uw sollicitatie naar aanleiding van deze vacature.

Uw persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor andere (service)doeleinden als u hier uw uitdrukkelijke toestemming voor heeft verleend. Voor zover door VONQ persoonsgegevens worden verwerkt anders dan in haar functie als bewerker, worden deze gegevens ook enkel verwerkt als u hier uw uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven. Deze toestemming(en) is/zijn door u te allen tijde weer in te trekken.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden gedeeld met andere organisaties, tenzij:

  • u uw directe en persoonlijke toestemming heeft gegeven tot het delen van deze persoonsgegevens;
  • uw gegevens in het kader van de sollicitatieprocedure door of namens de verantwoordelijke gedeeld moeten worden met derden om uw sollicitatie te kunnen afhandelen. Deze derden hebben niet de bevoegdheid de persoonsgegevens voor enig ander doeleinde te gebruiken dan wat nodig is om de verantwoordelijke te assisteren;
  • voldaan moet worden aan een geldig juridisch verzoek, waaronder het dagvaarden of gedagvaard worden, voldoen aan verzoeken van de rechtbank of het opstarten van juridische procedures.

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. VONQ bewaart en gebruikt deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van de site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren.

Om de dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kan VONQ ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer, doch zijn tijdsgebonden en vervallen na verloop van tijd. De cookies worden gebruikt voor uw gebruiksgemak en om de website te verbeteren. Slechts statistische gegevens kunnen aan de webmasters en systeembeheerders van VONQ worden doorgegeven.

De domeinnaam van de site die de cookies doorgeeft, is www.heeft-vacatures.nl. Hetgeen in cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van uw eigen browser-instellingen. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Voor instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser verwijzen wij u naar de leverancier van uw browser. Meestal kan de bezoeker van de website hierna toch onbeperkt gebruik maken van de website. Het is echter mogelijk dat als de cookies worden geweigerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren.

Als u wenst te reageren op ons privacy-beleid of als u vindt dat onze site of ons handelen niet in overeenstemming is met dit privacy-beleid, dan vragen we u contact met ons op te nemen via info@vonq.nl. We hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die we ontvangen op onze site.

In het geval uw informatie gebruikt zal worden voor andere doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacy-beleid, zal dit vooraf aan u worden medegedeeld, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verleent de verantwoordelijke voor de betreffende verwerking toegang tot alle informatie die van u wordt verwerkt. Tevens wordt hierbij de gelegenheid geboden om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke. Voor gegevens, door u opgegeven in het kader van uw sollicitatie, is dit de partij die de vacature heeft geplaatst.

Voor elk(e) sitebezoek, transactie of overeenkomst via onze site gelden de algemene voorwaarden van VONQ, waaronder dit privacy-beleid. VONQ is bevoegd deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Indien de wijze waarop uw persoonlijke gegevens verwerkt worden substantieel wijzigt, dan zullen we u waarschuwen door middel van een prominente aankondiging op onze website.


VONQ BV
Westblaak 175
3012 KJ Rotterdam
Tel 010-2014800
E-mail info@vonq.nl